برگزاری اولین جلسه شورای برنامه ریزی کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره)

تاریخ : یکشنبه 19 فروردین 1397